VYRAĎOVANIE A LIKVIDÁCIA VOZIDIEL

Každý automobil je vyrobený z rôznych materiálov, ktorých zloženie môže negatívne vplývať na životné prostredie. Obzvlášť nebezpečné sú i rôzne mazivá, brzdové kvapaliny, náplne akumulátorov a iné látky, ktoré sa z autovrakov môžu dostať do životného prostredia a ohroziť kvalitu vody a zdravie človeka.

SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL

Naša spoločnosť v roku 2009 otvorila novú prevádzku na spracovanie starých vozidiel, ktorá sa nachádza v Šenkviciach a spĺňa najprísnejšie normy manipulácie s nebezpečným odpadom.

Ak vlastníte vozidlo, ktoré je nepojazdné, naša spoločnosť Vám zabezpečí odvoz vozidlom určeným na odvoz vozidiel.

V našej prevádzke sa autovrak postupne rozoberie a jednotlivé suroviny sa rozdelia a opätovne sa využívajú. Pri rozoberaní autovraku sa odstráni motorový olej, brzdová kvapalina, akumulátor, plastové súčiastky, pneumatiky, textil, koža, farebné kovy a oceľ. Motorový olej, brzdovú kvapalinu a akumulátory bezpečne zneškodníme.

Potvrdenie o prevzatí

vydávame bezplatne pri odovzdaní vášho vozidla.

Preberáme všetky vozidlá

nepojazdné aj havarované!!!

Preberacie podmienky
pri likvidácii starého vozidla:

Vaše staré vozidlo preberieme na spracovanie, ak nám predložíte:

  • Originál osvedčenia o evidencii (technický preukaz) časť I. aj časť II.
  • ŠPZ 2ks
  • Ak je vozidlo dočasne vyradené, prípadne bol niektorý z dokladov (ŠPZ, osvedčenie o evidencii časť I. a II.) stratený alebo odcudzený, treba predložiť potvrdenie od polície o nahlásení straty, odcudzení alebo dočasnom vyradení vozidla spolu s evidenčnou kartou vozidla.

  • Majiteľ predloží občiansky preukaz. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ, treba predložiť písomné splnomocnenie majiteľa + fotokópiu občianskeho preukazu majiteľa vozidla.
  • V prípade úmrtia majiteľa vozidla, treba priniesť úmrtný list a osvedčenie o dedičskom konaní. Vozidlo môže odovzdať na spracovanie len osoba, ktorá vozidlo zdedila.

  • Ak je držiteľom vozidla právnická osoba, odovzdať vozidlo môže konateľ(majiteľ firmy), alebo osoba splnomocnená konateľom na odovzdanie vozidla – splnomocnenie s podpisom konateľa a pečiatka firmy.
  • Treba odovzdať výpis z obchodného registra a na vyradenie je potrebné priniesť pečiatku firmy.Podmienky , za ktorých môže byť vozidlo odovzdané na spracovanie:

vozidlo musí byť fyzicky prítomné pri odovzdávaní, inak nemôže byť v žiadnom prípade vydané potvrdenie

ak sa číslo karosérie na vozidle nezhoduje s číslom v TP, takéto vozidlo nie je možné odovzdať na spracovanie!!!

vozidlo musí mať čitateľné identifikačné znaky (číslo motora a karosérie)

Určené parkovisko -

vozidlá umiestnené na základe zmluvy a objednávky miest (obcí), cena za umiestnenie na určene parkovisko 1 deň = 10€, cena za nakládku a dopravu na určené parkovisko 200€/vozidlo.
Určené parkovisko

  • Vozidlá umiestnené na základe zmluvy a objednávky miest (obcí),
  • cena za umiestnenie na určene parkovisko 1 deň = 10€,
  • cena za nakládku a dopravu na určené parkovisko 200€ / vozidlo.

V zmysle §51 zákona o odpadoch
č. 223/2001 Z.z, musí byť odovzdávané vozidlo kompletné.

Pri odovzdaní Vášho vozidla Vám bezplatne vydáme potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktoré je potrebné na odhlásenie vozidla na spracovanie, odhlásenie vozidla na príslušnom DI a na zrušenie povinného zmluvného poistenia.

STARÉ VOZIDLÁ - FOTOGALÉRIA